ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
1
Yesterday
42
This Month
1,183
Last Month
1,586
This Year
5,929
Last Year
19,130
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558

พันธกิจ (MISSION) ศฝร.ภ. 5

- ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
- ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทักษะในวิชาชีพตำรวจ โดยมุ่งเน้นคุณธรรม และจริยธรรม
- ฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรต่างๆ ให้กับข้าราชการตำรวจ
- สรรหาและคัดเลือกบุคลากร เข้าเป็นข้าราชการตำรวจ ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ด้านวิชาชีพตำรวจให้กับข้าราชการตำรวจ
- สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานอื่นตามภารกิจที่ร้องขอ

วิสัยทัศน์ (VISION) ศฝร.ภ. 5
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับนับถือของตำรวจและประชาชน

ปรัชญา ศฝร.ภ. 5
ฝึกให้เหมือนจริง เมื่อปฏิบัติงานจริง ทำให้ดีกว่าฝึก

วิสัยทัศน์ (VISION) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน

วิสัยทัศน์ (VISION) พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน
นโยบายการบริหารราชการ พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๑. ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย์
๒.รักษาความมั่นคงของชาติและแก้ไขปัญหา ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบในทุกระดับ
๔. ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๕. พิทักษ์รับใช้ให้บริการประชาชนในทุกมิติทั้ง การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและการอำนวยความยุติธรรม เพื่อให้ตำรวจ เป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้อย่างแท้จริง
๖.อำนวยการจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
๗. บริหารจัดการให้ตำรวจดำรงชีพได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่รักของประชาชน
๘. เตรียมความพร้อมสูงสุดเพื่อเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน

วิสัยทัศน์ (VISION) พลตำรวจโท ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นประชาปลอดภัย ร่วมใจสามัคคี

 

 

 
 
     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com