ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
40
Yesterday
70
This Month
1,249
Last Month
2,054
This Year
12,589
Last Year
17,438
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
กลุ่มงานอาจารย์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ งานสอน งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา และงานอาจารย์พิเศษ โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

๑ ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนงาน โครงการหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรม
๒ ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัย
๓ งานพัฒนาการศึกษา
๔ ดำเนินการเกี่ยวกับด้านวิชาการ งานสอน สร้างบทเรียน สร้างตำราหรือเอกสารประกอบการสอน จัดทำหลักสูตร ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร จัดทำข้อสอบ วัดผลและประเมินผลการเรียน งานวิจัยและงานสัมมนาทางวิชาการ และทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย จิตใจ ข้าราชการตำรวจ
๕ งานบริหาร เป็นกรรมการประจำภาควิชา การติดต่อประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 
     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com