ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
40
Yesterday
70
This Month
1,249
Last Month
2,054
This Year
12,589
Last Year
17,438
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
ฝ่ายปกครองและการฝึก
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา ดูแลนักเรียนนายสิบตำรวจ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

๑ งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า - ออกของฝ่ายปกครองและการฝึก
๒ ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายสิบตำรวจ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ
๓ ควบคุมดูแลนักเรียนนายสิบตำรวจ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
ในด้านความประพฤติ ให้อยู่ในระเบียบ วินัย คำสั่งและข้อบังคับต่าง ๆ ศูนย์ฝึกอบรม
๔ ทำการฝึกหัดนักเรียนนายสิบตำรวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้
๕ ควบคุมดูแลนักเรียนนายสิบตำรวจ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้เข้ารับการฝึกหัดและฝึกซ้อมกีฬา
๖ ส่งเสริม ควบคุมดูแลการอบรมทางด้านจิตใจนักเรียนนายสิบตำรวจ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทำการอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจทางด้านจิตใจและให้มีคุณลักษณะที่ดีก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่
๗ ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
๘ ดูแลตรวจตรา กวดขันให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเกี่ยวกับความตั้งใจ ความเอาใจใส่ในการเรียน เพื่อให้การเรียนได้ผลอยู่เสมอ
๙ ควบคุมดูแลเก็บรักษาอาวุธปืนหรือสิ่งของหลวงต่าง ๆ
๑๐ ดำเนินการวางแผนและฝึกอบรม ตามหลักสูตรภาคยุทธวิธีที่กำหนดไว้ หรือตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๑๑ จัดเตรียม บำรุงรักษา อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การฝึกพลศึกษา อุปกรณ์การฝึกยุทธวิธีตำรวจ ตลอดจนการดูแล รักษา สถานที่ศึกษาและฝึกอบรม
๑๒ ให้การศึกษาอบรมและพัฒนาวิชาการด้านวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว
๑๓ งานดำเนินการให้ความรู้และฝึกกีฬาประเภทต่างๆ ตลอดจนการฝึกการต่อสู้ป้องกันตัวที่กำหนดไว้ใน
๑๔ หลักสูตรงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการตำรวจ
๑๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com