ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง ศฝร.ภ.5
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครองและการฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
ทำเนียบรุ่น นสต.
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
30
Yesterday
54
This Month
1,244
Last Month
1,475
This Year
4,404
Last Year
19,130
เริ่มนับ : 18 พฤษภาคม 2558
ฝ่ายปกครองและการฝึก
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา ดูแลนักเรียนนายสิบตำรวจ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

๑ งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า - ออกของฝ่ายปกครองและการฝึก
๒ ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายสิบตำรวจ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ
๓ ควบคุมดูแลนักเรียนนายสิบตำรวจ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
ในด้านความประพฤติ ให้อยู่ในระเบียบ วินัย คำสั่งและข้อบังคับต่าง ๆ ศูนย์ฝึกอบรม
๔ ทำการฝึกหัดนักเรียนนายสิบตำรวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้
๕ ควบคุมดูแลนักเรียนนายสิบตำรวจ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้เข้ารับการฝึกหัดและฝึกซ้อมกีฬา
๖ ส่งเสริม ควบคุมดูแลการอบรมทางด้านจิตใจนักเรียนนายสิบตำรวจ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทำการอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจทางด้านจิตใจและให้มีคุณลักษณะที่ดีก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่
๗ ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
๘ ดูแลตรวจตรา กวดขันให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเกี่ยวกับความตั้งใจ ความเอาใจใส่ในการเรียน เพื่อให้การเรียนได้ผลอยู่เสมอ
๙ ควบคุมดูแลเก็บรักษาอาวุธปืนหรือสิ่งของหลวงต่าง ๆ
๑๐ ดำเนินการวางแผนและฝึกอบรม ตามหลักสูตรภาคยุทธวิธีที่กำหนดไว้ หรือตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๑๑ จัดเตรียม บำรุงรักษา อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การฝึกพลศึกษา อุปกรณ์การฝึกยุทธวิธีตำรวจ ตลอดจนการดูแล รักษา สถานที่ศึกษาและฝึกอบรม
๑๒ ให้การศึกษาอบรมและพัฒนาวิชาการด้านวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว
๑๓ งานดำเนินการให้ความรู้และฝึกกีฬาประเภทต่างๆ ตลอดจนการฝึกการต่อสู้ป้องกันตัวที่กำหนดไว้ใน
๑๔ หลักสูตรงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการตำรวจ
๑๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
     
ศูนย์ฝึกอบรรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉ้ตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com