ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
40
Yesterday
70
This Month
1,249
Last Month
2,054
This Year
12,589
Last Year
17,438
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
ฝ่ายบริการการศึกษา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริการการศึกษา งานฝึกอบรม งานทะเบียนวัดผล งานผลิตเอกสารตำราและสื่อการเรียนการสอน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

๑ งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า - ออกของฝ่ายบริการการศึกษา
๒ จัดการสอนและฝึกอบรม
๓ จัดพิมพ์เอกสารคำสอนและตำรา รวมทั้งการแจกจ่ายและเก็บรักษา
๔ งานวางแผนและกำหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานห้องสมุด
๕ ปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุดให้มีความทันสมัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพงานจัดหาทรัพยากรห้องสมุด
๖ งานวิเคราะห์เลขหมู่และจัดทำบัตรรายการ
๗ งานเตรียมทรัพยากรห้องสมุดออกบริการ
๘ งานบริการหนังสือและช่วยค้นคว้า
๙ งานวารสารและเอกสารสิ่งพิมพ์
๑๐ งานรักษาสถานภาพหนังสือและสิ่งพิมพ์
๑๑ งานประเมินผลการศึกษา ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานโครงการหลักสูตรการฝึกอบรม
๑๒ ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในการควบคุม การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์ฝึกอบรม
๑๓ จัดทำรายงานการศึกษาตนเอง รายงานประจำปี เสนอตำรวจภูธรภาค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรองรับการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน
๑๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com