ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
65
Yesterday
74
This Month
1,387
Last Month
2,054
This Year
12,727
Last Year
17,438
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
29 มี.ค.2559 กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามแผนพัฒนาข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.5 เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามแผนพัฒนาข้าราชการตำรวจและครอบครัวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่กำหนดให้ข้าราชการตำรวจทุกหน่วยต้องมีการเข้ารับการทดสอบฯอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เป็นประจำต่อเนื่องกันทุกปี โดยการกำหนดเกณฑ์การประเมินและวัดผลตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ เช่นการลุกนั่ง ,การวิ่งหรือเดิน และการดันพื้น เป็นต้น

 

     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com