ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
40
Yesterday
70
This Month
1,249
Last Month
2,054
This Year
12,589
Last Year
17,438
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
นโยบาย พลตำรวจโท ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5

๑ งานที่ตำรวจภูธรภาค ๕ ต้องปฏิบัติ
๑.๑ งานการถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชอาคันตุกะ
จะต้องเป็นการปฏิบัติที่
๑) มีความปลอดภัยสูงสุด
๒) สมพระเกียรติ
๓) เป็นไปตามพระราชประสงค์
๑.๒ งานโรงพักเพื่อประชาชน
เน้นการให้บริการที่สถานีตำรวจต้องมีคุณภาพและประทับใจการให้บริการในพื้นที่จะต้องมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
๑.๓ งานบริการ
๑) ด้านการบริการทั่วไปยามที่ประชาชนต้องการ
๒) ด้านการจราจร
หลักปฏิบัติที่สำคัญและต้องการให้เกิดขึ้น คือ ประชาชนต้องรู้สึกว่าตำรวจเป็นมิตร เป็นเพื่อน และพึ่งพาอาศัยได้
๑.๔ งานป้องกันอาชญากรรม
๑) การป้องกันเหตุเป็นสิ่งจำเป็นกว่าการเกิดเหตุแล้วติดตามจับกุม
๒) เน้นการจัดระบบสายตรวจแต่ละพื้นที่ ให้หัวหน้าสถานีตำรวจวางแผนการตรวจให้สอดคล้องกับสภาพอาชญากรรมในพื้นที่
๓) ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม กลุ่มชนในพื้นที่เพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติในการจัดสายตรวจ ในแต่ละพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา ในเขตเมือง ย่านชุมชนแออัด มีวิธีการจัดสายตรวจอย่างไร
๔) แสวงหาความร่วมมือจากประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่เพื่อมีส่วนร่วมในการระวังป้องกันอาชญากรรมในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง ไม่ละทิ้งพลังมวลชนที่ได้สร้างขึ้นมา ให้มีการจัดกิจกรรม กระตุ้น เพื่อความต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ ๑-๒ ครั้ง

๑.๕ งานงานด้านการปราบปราม
๑) เมื่อมีคดีเกิดขึ้น ต้องจับกุมให้ได้ หรือแสดงให้ผู้เสียหายเห็นว่าตำรวจได้ใส่ใจเต็มที่แล้ว
๒) เน้นปราบปรามอาชญากรรมที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนในแต่ละพื้นที่ เช่น คดี ประทุษร้ายต่อทรัพย์, คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ และคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกายและเพศ เป้นต้น
๓) ควบคุมแหล่งอบายมุข กลุ่มเสี่ยงต่างๆ ไม่ให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการก่ออาชญากรรม


๑.๖ งานอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนบนสถานีตำรวจ
๑) เน้นการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ต้องมีประสิทธิภาพ มีความสะดวก รวดเร็วกับประชาชนหรือผู้มาติดต่อ การใช้กิริยาวาจาต้องกระทำต่อผู้มาติดต่อราชการด้วยความสุภาพ
๒) กวดขันและตรวจสอบการปฏิบัติงานอำนวยความยุติธรรมของสถานีตำรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน
๓) สร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ของการเป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อทำให้ตำรวจเป็นตำรวจที่ดีและเป็นที่เชื่อผถือศรัทธาของประชาชน
ให้หัวหน้าสถานีตำรวจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้พนักงานสอบสวนทำเพื่อให้ได้ความรู้สึกที่ดีจากประชาชน
๑.๗ การบริหารจัดการสถานีตำรวจที่ดี
การบริหารงานของหัวหน้าสถานีตำรวจ จะต้องทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้สึกอบอุ่น เป็นธรรม มีความอยากทำงานในหน้าที่ให้หัวหน้าหน่วยงานและหน่วยงานของตน อย่างเต็มความสามารถ

๒.งานเร่งดวนที่จะต้องปฏิบัติทันที (สั่งการ/ปฏิบัติทันที)
๒.๑ การป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
๑) สกัดกั้นตามแนวชายแดน
๒) สกัดกั้นในเขตพื้นที่ตอนใน
๓) ทำลายตลาด ( ลด Demand )
๔) จับกุมผู้ค้าในเขตพื้นที่ให้หมดสิ้นไป
๕) ขยายผล ยึดทรัพย์ทุกราย
๒.๒ การปราบปรามอบายมุข
๑) ทุกพื้นที่จะต้องมีคามจริงจัง ในการจับกุมการลักลอบเล่นการพนันทุกชนิด
๒) ควบคุมสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เน้นการกระทำผิดเกี่ยวกับเด็ก และยาเสพติด
๓) กวดขันปราบปรามการลักลอบค้าประเวณี โดยเฉพาะการค้าประเวณีเด็กหรือการค้ามนุษย์
๒.๓ ป้องกันการทุจริตในการจำนำข้าว
๑) ประสานงานจังหวัดที่มีการเปิดรับจำนำ
๒) ป้องกันการสวมสิทธิ์
๓) ปราบปรามการนำข้าวต่างพื้นที่ หรือนอกราชอาณาจักรมาทำการสวมสิทธิ์จำนำ
๒.๔ การบุกรุกป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ
๑) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลที่แม่นยำ
๓) แจ้งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข

๓.งานด้านความมั่นคง
ให้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่มีแนวคิดที่แตกต่างให้มีความเข้าใจต่อกัน ให้ยึดหลักประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง อย่ากระทำการใดๆ หรือปฏิบัติหน้าที่ ที่ประชาชนรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

 


 
 
     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com